WEET U WIE DE UBO IS?

WIJ WEL
 

UBO is een geregistreerde merknaam bij het Benelux Merkenbureau

Welkom

  • Het UBO-Register
  • Wie is de UBO?
  • Let op!

 

Het UBO-Register

Vanaf 27 september 2020 heeft  het UBO-Register haar deuren geopend. Ondernemingen zijn dan verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben (zeg ‘uiteindelijk belanghebbende’) in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regelgeving. 

Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. De nieuwe wetgeving heeft betrekking op het registreren en vermelden van een aantal specifieke gegevens over de UBO(s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zoals een BV, NV, CV, stichtingen of verenigingen. 

Het UBO-Register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een deel van de gegevens wordt openbaar. De KvK zal de organisaties gaan aanschrijven voor de aanlevering van informatie. De registratie dient te geschieden binnen 18 maanden na ingangsdatum. 

Het UBO-Register gaat om de identificatie van de persoon in vlees en bloed. De UBO wijzigt daarom bij toetreding en uittreding van vennoten, maar ook bij overlijden.

 

 Wie is de UBO?

UBO staat voor het Engelse woord ‘Ultimate Beneficial Owner’, te weten de uiteindelijk belanghebbende. Dit betekent dat u precies moet weten wie degene is die direct of indirect                                                                          
> voor meer dan 25% eigenaar is                                                                                                                                   
> voor meer dan 25% aandelen heeft                                                                                                                           
> voor meer dan 25% stemrecht heeft                                                                                                                           
> voor meer dan 25% economisch belang heeft
Of als op andere wijze uiteindelijke zeggenschap blijkt, bijvoorbeeld op basis van contractuele stemrechten, etc. Als er nog geen UBO is, dan is het hoger leidinggevende personeel de UBO, genoemd ‘Pseudo- of Quasi UBO’. Er zijn ook organisaties die geen opgaveplicht hebben.

Voor een uitgebreid overzicht van organisaties die zich wel of niet moeten inschrijven zie onze News Flash van 1 september op de Nieuws pagina van deze website.

  

Let op!
Er kleven wel enige uitdagingen aan dit UBO-Register:
- Het niet correct registreren van de uiteindelijk belanghebbende kan juridische gevolgen hebben, die weer kunnen
leiden tot een ‘economisch delict’ in de nabije toekomst. Dit kan o.a. gevolgen hebben zoals het niet verkrijgen van
een verklaring van goed gedrag.                                                                                                                                      

- Het is een ‘half gesloten register’. Een aantal van deze gegevens is niet openbaar maar wel toegankelijk voor overheidsinstellingen. Andere gegevens zijn wel openbaar en kunnen makkelijk opgevraagd worden (voornaam en achternaam, geboortemaand en jaar, nationaliteit, woonstaat, aard en omvang van het economische belang van de UBO) tegen een vergoeding van maar € 2,50 per raadpleging. Dit half gesloten systeem zorgt derhalve wel voor gevoeligheid ten aanzien van mogelijke chantage.

- Denk ook aan de privacy bij b.v. familiebedrijven. Het is wel mogelijk om gegevens te laten afschermen, maar de eisen daarvoor zijn erg streng. 

- Het is b.v. niet mogelijk om op naam te zoeken of grote datasets op te vragen.

- In de uitvoering door de Kamer van Koophandel voorzagen wij problemen die helaas nog regelmatig voorkomen.

- Hoe lang zal een onderzoek duren als een overheidsinstantie twijfelt bij de opgave bij de KvK en wie doet dan het onderzoek?

- Wat doet of moet een bank doen als zij twijfelt aan de opgave bij de KvK: moet zij b.v. de kredietlijn meteen stopzetten of opheffen als zij van mening is dat de opgave niet strookt met hun eigen onderzoek?

- Op overtreding staan zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke sancties.

- Registratie dient binnen 18 maanden na ingangsdatum van 27 september 2020 uitgevoerd te zijn, anders volgen er zware boetes. Wilt u er zeker van zijn dat u de juiste UBO(s) opgeeft?
Wij van UBO B.V. kunnen u daarbij begeleiden zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan: nu niet en in de toekomst niet!