WEET U WIE DE UBO IS?

WIJ WEL
 

Latest News 

11 April 2023

UBO-Register: waar staan we?

De Kamer van Koophandel (KvK) is de organisatie die verantwoordelijk is voor het registreren van bedrijven in Nederland. Maar in de afgelopen jaren heeft de KvK veel kritiek gekregen van ondernemers en andere belanghebbenden vanwege vermeende problemen met haar dienstverlening.

Een van de grootste pijnpunten van de KvK is het UBO-register, dat verplicht is gesteld door de Europese Unie. Dit register is bedoeld om meer transparantie te bieden in de eigendomsstructuur van bedrijven en om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Maar de implementatie van dit register door de KvK is zeker niet zonder problemen verlopen.

Allereerst was er veel kritiek op de manier waarop de KvK het register heeft opgezet. Ondernemers klaagden bijvoorbeeld dat het systeem onvoldoende gebruiksvriendelijk was en dat het veel tijd kostte om de benodigde informatie aan te leveren. Ook was er kritiek op de kosten die de KvK in rekening bracht voor de registratie.

Kortom, de KvK heeft de afgelopen jaren te maken gehad met veel kritiek en pijnpunten, met name rondom het UBO-register en de bescherming van persoonsgegevens. Of de KvK in staat zal zijn om deze problemen aan te pakken en het vertrouwen van ondernemers en andere belanghebbenden te herstellen, zal de toekomst moeten uitwijzen maar wij zien dit niet met vertrouwen tegemoet. UBO B.V. heeft heel vaak hulp aangeboden (bij zware “cases”, zoals internationale structuren) aan de Kamer van Koophandel maar deze hulp werd zeer onplezierig van de hand gewezen.

Inmiddels is het verboden voor de KvK om persoonlijke informatie uit het UBO-register te verkopen aan derde partijen. Dit geeft ondernemers meer controle over hun gegevens en verkleint het risico op misbruik van persoonsgegevens waar wij geheel achterstaan zoals destijds aangegeven in onze “position papers” aan de Eerste Kamer.


30 maart 2022

Op 27 maart 2022 had elke organisatie de UBO-registratie moeten voltooien. Dit is waarschijnlijk slechts door 45 procent gedaan wat dus betekend dat 55 procent van de organisaties een economisch delict pleegt, wat een ernstige zaak is. 
Handhaving zal echter nog niet zo;n vaart lopen (zie onder de reactie van de minister n.a.v. Kamervragen)

Toch  blijft het een economisch delict bij geen of verkeerde opgave of als er een wijziging in de UBO verhouding niet op tijd wordt aangegeven en adviseren wij dit goed te blijven monitoren.

Antwoord van de minister op kamervragen

Daarnaast zal de handhaving risicogebaseerd zijn en zich richten op juridische
entiteiten met hogere witwasrisico’s. Daarbij geldt zoals hierboven aangegeven
dat partijen die opgave hebben gedaan, maar waarbij deze nog niet is verwerkt,
niet worden betrokken in de handhaving. Ook ontvangt iedere entiteit waar
handhaving voorgenomen is, eerst nog een laatste waarschuwing vanuit Bureau
Economische Handhaving. De entiteit wordt dus dan nog eenmaal in de
gelegenheid gesteld om opgave te doen.


26 maart 2022

UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht

Dit bericht is overgenomen van het Bureau Financieel Toezicht van 25 maart 2022,

Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, of UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. In verband met het aflopen van de wettelijke deadline op 27 maart 2022 wil het BFT wijzen op het volgende.

Wwft-instellingen dienen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de cliënt in het UBO-register.

Het ontbreken van een registratie vormt daarmee een belemmering voor het aangaan van deze nieuwe zakelijke relatie. Aangezien veel registratieplichtige organisaties momenteel hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven en er sprake is van een langere verwerkingstijd, kan voorlopig (in ieder geval tot 1 juli 2022) worden volstaan met de vaststelling dat registratie door de cliënt heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel. De cliënt dient daarbij wel toe te lichten welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie bij Kegistratie zijn opgegeven. Zodra de registratie door de cliënt geheel voltooid en verwerkt is dient de cliënt de Wwft-instelling daarover te informeren.

Wwft-instellingen hoeven de cliëntrelatie niet te verbreken met bestaande zakelijke relaties waarvan nog geen UBO’s ingeschreven zijn in het UBO-register.

Wel wordt van Wwft-instellingen verwacht dat zij de cliënt wijzen op deze verplichte registratie.
Wwft-instellingen blijven zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van cliëntenonderzoek.
Hieronder valt ook het identificeren en verifiëren van (de identiteit van de) UBO. Bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek mag een Wwft-instelling zich niet uitsluitend verlaten op de informatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; deze informatie dient slechts als hulpmiddel.

Wwft-instellingen zijn verplicht een terugmelding te doen bij de Kamer van Koophandel als er sprake is van een verschil tussen het UBO-register en andere informatie waar de Wwft-instelling over beschikt.
Deze verplichting geldt niet indien een Wwft-instelling een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de FIU-Nederland. Een verschil in informatie betekent niet dat een Wwft-instelling geen zakelijke relatie mag aangaan; het eigen cliëntenonderzoek is daarin leidend.
Een organisatie waarvan nog geen UBO’s geregistreerd zijn, hoeft niet teruggemeld te worden bij de Kamer van Koophandel.
Ook niet na de wettelijke deadline van 27 maart 2022. Het feit dat een registratie ontbreekt is logischerwijs bekend bij de Kamer van Koophandel.


7 januari 2022

Collega's gezocht

Vanwege de vele nieuwe aanvragen die wij uit de markt krijgen zijn wij op zoek naar 2 (parttime) nieuwe collega's (minimaal 24 uur per week).

De werkzaamheden zullen voornamelijk zijn in het begeleiden van instanties om een correcte UBO opgave te doen in het UBO-Register maar ook zullen diverse opvolgacties en advisering inzake WWFT vraagstukken een onderdeel van de werkzaamheden zijn. 

Wij vragen juridisch geschoolde mensen met minimaal een paar jaar werkervaring.

Verdere informatie geven wij graag wat uitgebreider in een telefoongesprek en verzoeken u ons dan een email te sturen zodat wij meteen telefonisch contact met u kunnen opnemen.


23 juli 2021

DAPAS SOFTWARE EN COMPLIANCE

UBO B.V. begeleidt bedrijven, instellingen en personen met alle issues die voor kunnen komen inzake het nieuwe UBO-Register. Tevens begeleiden wij bedrijven inzake alle WWFT issues.
 
In dit kader hebben wij kennisgemaakt met Dapas (www.dapas.nl),, een bedrijf dat software heeft ontwikkelt t.b.v. compliance.

Met de applicatie maakt u het accepteren en continueren van
cliënten en opdrachten eenvoudig en overzichtelijk, uiteraard voorzien van een dashboard welke een 360 gradenbeeld geeft van uw cliënt- en opdrachtacceptaties/continuaties.
Middels een API kan er een koppeling gemaakt worden met uw CRM systeem.
Daarnaast is het mogelijk om vanuit de applicatie rechtstreeks UBO-uittreksels op te vragen uit het UBO-register van de KvK.
 
Wij zijn overtuigd dat Dapas uw organisatie kan helpen met het opstarten van de basis verplichtingen inzake de WWFT.
 
Uiteraard is UBO bereid hierin mee te denken en ingewikkelde vraagstukken samen met u op lossen.


30 april 2021

Nieuw wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies is op 23 april ingediend. 

Het wetsvoorstel regelt de invoering van een openbaar register met daarin de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden (de 'ultimate beneficial owners' of UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies in Nederland. 

Een dergelijk register is verplicht op grond van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Met soortgelijke juridische constructies wordt het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) bedoeld, een fonds waarin participanten vermogen bij elkaar kunnen brengen om gezamenlijk te (laten) beleggen/investeren. 

Als UBO van een Trust of FGR wordt aangemerkt; de oprichter van de het fonds, de trustee, de protectors van de trust, de begunstigden of personen in wier belang de trust of het FGR is opgericht of werkzaam is of een andere natuurlijke persoon die door (in)directe eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de trust of het FGR. 

De verplichting om de UBO registratie te doen ligt bij de trustee of de fonds manager voor een FGR.

04-02-2021

 UBO B.V. biedt nieuwe dienstverlening aan

UBO B.V. wordt regelmatig benaderd met vragen voor een onderzoek naar wie de juiste UBO is binnen een bedrijf, stichting en/of vereniging.  

In gesprekken met onze cliënten bemerken wij dat dienstverleners zich steeds meer zorgen maken of zij hun compliance processen wel op orde hebben. Vervolgens komt men in veel gevallen met de vraag of wij behulpzaam kunnen zijn met de interne invulling van de Wwft.   

Dit wordt mede ingegeven door het feit dat er regelmatig artikelen in de media verschijnen met betrekking tot de Wwft en met name over bedrijven die in de problemen komen met de Wwft regelgeving zoals onlangs ING, ABNAMRO en Robeco.

UBO B.V. luistert serieus naar de behoeftes van haar cliënten en volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet zodat zij haar cliënten nog beter en uitgebreider behulpzaam kan zijn. 

Bouwende op een jarenlange ervaring met de Wtt en Wwft regelgeving heeft UBO B.V. derhalve besloten haar dienstverlening uit te breiden met 

Advisering en implementatie op gebied van de Wwft regelgeving

waarbij UBO B.V. een invulling probeert te geven aan het vraagstuk: wat is genoeg voor uw organisatie?  

De Wwft diensten worden aangeboden door professionele juristen, bekend met de nieuwste wet -en regelgeving

14-01-2021

In navolging op ons bericht van gisteren hebben wij vandaag deze publicatie gevonden.

Hieruit blijkt dat onze mening niet alleen in Nederland wordt gedeeld. Wij pleiten al een jaar om het "Open Register" niet in te voeren of te laten bestaan om misstanden te voorkomen. Tevens strijden wij tegen het feit dat het lijkt of dit een nieuw verdienmodel moet worden voor de KVK.. 

Het Tribunal d'arrondissement te Luxemburg heeft een prejudiciële beslissing gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECJ) inzake de Luxemburgse ubo-registerwet [1] en over de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) [2], waarop die wet gebaseerd is.

Het Tribunal vraagt of de bepaling in AMLD4 inzake openbaarheid van het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) rechtsgeldig is in het licht van het EVRM en het Europees Handvest en voorts wordt de vraag gesteld waarop is gebaseerd dat de criminaliteitsbestrijding is gediend met de openbaarheid van het register. Voorts wordt een vraag gesteld over de 'uitzonderlijke omstandigheden' waaronder de persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbende niet openbaar hoeven te worden gemaakt. Ook ligt de vraag voor of wel juist is dat de ubo niet mag weten wie om inzage in zijn gegevens heeft gevraagd.

Het verzoek is gedaan in de Franse taal in een procedure tussen een in Luxemburg gevestigde naamloze vennootschap en het Luxemburgse handelsregister.

13-01-2021

 Belangenorganisatie "Privacy First" heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlands staat en eist dat eigenaren van bedrijven niet langer verplicht moeten worden zich te laten vastleggen op deze lijst. Wij denken dat de kans van slagen uiterst gering is maar zijn het wel eens met hun tweede eis om het "Open Register" te sluiten.  Zoals wij hebben aangegeven in onze bijdrage aan de consultatie ronde van de "Eerste Kamer" zien wij meer nadelen dan voordelen. 

16-12-2020

Vanaf 1 December 2020 moeten alle instellingen en bedrijven die onder de WWFT vallen, een melding doen bij de KVK als zij vermoeden dat de inschrijving in het UBO-Register niet juist is.

De KVK heeft twee maanden de tijd en de verplichting om onderzoek te doen. Mocht de KVK er niet uitkomen (wat bij internationale structuren waarschijnlijk snel het geval is), dan moet zij de zaak overdragen aan "Bureau Handhaving" die verder onderzoek moet doen.

UBO B.V. kan U helpen in dit proces om van deze melding af te komen door wereldwijd onderzoek te doen en in contact te treden met de KVK of "Bureau Handhaving".


04-12-2020

Onderstaand is een copy van de berichtgeving uit een landelijke krant.

Verbijsterend dat dit gebeurt. Helaas hebben wij dit al in juli 2019 aan zien komen en de KVK aangeboden om met ons samen te werken. Sinds 1 december is de KVK ook verplicht om verder onderzoek te doen als een bedrijf, vallend onder de WFTT, een melding doet. Ook hier vrezen wij dat de KVK deze werkzaamheden niet snel en professioneel kan oppakken.

Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO

In de strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, moeten bedrijven sinds september personen die zeggenschap hebben over de onderneming in het UBO-register laten opnemen. Maar dat inschrijvingsproces vertoont grote kuren – tot frustratie van ondernemers.

07-10-2020

WEBINAR 'HET UBO-REGISTER: HOE VOORKOM IK EEN ECONOMISCH DELICT.'
Gisteren op 6 oktober heeft UBO B.V. een betaald interactief webinar gegeven met het thema 'Het UBO-Register: hoe voorkom ik een economisch delict'. Presentatoren waren René van den Outenaar (de UBO van UBO B.V.) en mr. Robbert-Jan Lugard (Risk & Compliance Specialist) voor een grote gevarieerde groep geïnteresseerden. Uit de vele vragen bleek, zoals wij al hadden voorspeld, dat er veel onduidelijkheden zijn over het wie, wat, hoe inzake de UBO(s) en inschrijving in het UBO-Register. Wij hebben naar aanleiding van dit webinar al een aantal aanvragen ontvangen voor het organiseren van een in-company cursus. Heeft uw organisatie interesse voor een cursus of webinar op basis van algemene inschrijving of als in-company (tailor-made) versie? Laat het ons weten. Bel 020-347 90 10 of mail naar info@ubo.company

27-09-2020

UBO B.V. HEEFT ZICH VANOCHTEND INGESCHREVEN IN HET UBO-REGISTER, MAAR...
Vandaag, op zondagmorgen 27 september hebben wij ons direct ingeschreven toen het UBO-Register om 08.00 haar deuren opende. Wij vermoeden dat we de eerste organisatie waren die zich vanochtend heeft aangemeld. Uit nader onderzoek bleek echter dat de KvK een bevriende relatie de primeur van eerste inschrijving heeft gegeven. UBO B.V. is van mening, dat dit niet een daad van correct MVO-beleid is als de KvK voordelen geeft aan organisaties waar zij mee samenwerkt.  

01-09-2020

WIE MOET ZICH AANMELDEN EN WIE NIET?
Wij krijgen veel vragen over welk soort organisaties wel of juist niet verplicht zijn hun UBO(s) aan te melden bij het UBO-Register. Derhalve treft u hieronder een overzicht van opgave verplichte organisaties en organisaties die een zodanige rechtsvorm hebben dat zij geen opgave plicht hebben.

OPGAVEPLICHT:

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

·        niet-beursgenoteerde vennootschappen:

         . besloten en naamloze

·        stichtingen

·        verenigingen:

          . met volledige rechtsbevoegdheid

          . met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming

·        onderlinge waarborgmaatschappijen

·        coöperaties

·        personenvennootschappen:

         . maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

·        rederijen

·        kerkgenootschappen: is nog onduidelijk 

·        Europese naamloze vennootschappen (SE)

·        Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)

·        Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)  

GEEN OPGAVEPLICHT:

Indien uw organisatie een van de volgende rechtsvormen heeft is de UBO-registratieplicht niet geldig:

·        eenmanszaken

·        beursgenoteerde vennootschappen

·        besloten en naamloze

·        100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen

·        verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven

·        publiekrechtelijke rechtspersonen

·        verenigingen van eigenaars

·        rechtspersonen in oprichting

·        overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

·        buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben geen registratieplicht in Nederland. Wel moet de Ltd of GmbH zijn UBO(s) inschrijven in het land van oprichting.

   

23-06-2020

Het wetsvoorstel over de invoering van het “uiteindelijk belanghebbende register” is 23 juni jl. aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wetgeving heeft betrekking op in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Het betreft B.V’s, (niet beursgenoteerde) N.V’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging) en informele verenigingen die een onderneming voeren, rederijen, maatschappen, vof’s, commanditaire vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europese naamloze vennootschappen (SE’s) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s). Ook algemeen nuttige instellingen (anbi’s) moeten hun ”uiteindelijk  belanghebbende(n) registreren.

Wij vinden het betreurenswaardig dat er niet gekozen is voor een “gesloten register” waarbij alleen overheden gebruik van kunnen maken.

Ook in de uitvoering door de Kamer van Koophandel voorzien wij toekomstige problemen.

Het niet correct registreren van de uiteindelijk belanghebbende(n) kunnen juridische gevolgen hebben, dat kan leiden tot een “economisch delict”. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor het aanvragen van een verklaring van goed gedrag. Wilt u er zeker van zijn dat u de juiste uiteindelijk belanghebbende(n) opgeeft? Neem dan contact op met UBO B.V. en wij helpen u graag verder.

29-05-2020

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel12-05-2020

Bijdrage UBO B.V. aan consultatie ronde Eerste Kamer

Consultatie.pdf (859.94KB)
Consultatie.pdf (859.94KB)


21-04-2020 

UBO Registratiewet voor trusts en soortgelijke juridische constructies

Er is een internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ geopend. Deze nieuwe verplichting resulteert uit artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.​

De UBO registratiewet voor trusts en soortgelijke juridische constructies heeft, evenals het welbekende UBO register, het doel om gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. De Kamer van Koophandel (KvK) zal ook dit register gaan beheren, alsmede het UBO register.​

‘Het register is voor eenieder toegankelijk door middel van het internet’. Dit betekent dat eenieder toegang zal verkrijgen over gegevens van de trust: de naam, het type, datum en plaats waarop deze tot stand is gekomen, en het doel waarvoor deze tot stand is gebracht. Bovendien heeft eenieder toegang tot gegevens van de belanghebbende van de trust: de naam, nationaliteit, de geboortemaand, geboortejaar, de woonstaat, woonadres en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.​

Het is opmerkelijk dat deze nieuwe verplichting toegang geeft tot informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van een trust, gezien het UBO register nog in tegenstrijd is met de AVG regelwetgeving. ​

De internetconsultatie is geopend tot en met 15 mei 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@ubo.company of telefonisch via 020-3479010.​

07-02-2020

Nog steeds onduidelijkheden inzake het UBO-register

Op 28 januari 2020 vond het voorbereidend onderzoek plaats omtrent de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’. Er zijn nog velen vragen inzake het UBO-register.

Zo zijn er onder andere vragen over de privacy van de UBO’s. De Kamer van Koophandel (KvK) zal het UBO-register uitvoeren, maar in welke mate zullen de medewerkers van de KvK de UBO-gegevens kunnen inzien en zullen deze medewerkers geregistreerd worden wanneer zij een inzage hebben gedaan?

Op 3 december 2019 heeft de Minister van Financiën in de Tweede Kamer aangegeven dat ‘entiteiten die buiten Nederland worden opgericht en die hun zetel naar Nederland willen verplaatsen zich ook als UBO moeten registeren’, dat terwijl het UBO-register alleen zou gelden voor ‘een in Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit’. Daarnaast heeft de Minister van Financiën aangegeven dat 100% dochtermaatschappijen van beursgenoteerde vennootschappen zijn uitgezonderd van de plicht tot inschrijving van de UBO’s. Desalniettemin, is het nog steeds onduidelijk of dit ook geldt voor 100% (achter)kleindochters.

Ook ontbreekt er informatie over de grens van 25%. Waarom is de grens van 25% belanghebbende bedacht? Tevens, zullen registers in de toekomst gedeeld worden met EU-lidstaten, maar hoe zal de koppeling inzake het UBO-register vormgeven?

Er zijn nog velen vragen met betrekking tot deze implementatiewet. Aldus, nog geen goedkeuring van het UBO-register. Voor meer informatie lees het ‘Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Financiën' op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-B.html of neem gerust contact met ons op.

21-01-2020

Einde kerstreces

Velen ondernemersorganisaties zijn alweer druk aan het werk en beschouwen kerst als vorige jaar anno 2019. Ook voor de Eerste en Tweede Kamer is het kerstreces nu officieel passé en vandaag zal de eerste plenaire vergadering van 2020 plaatsvinden voor de Eerste Kamercommissieleden. Volgende week dinsdag, 28 januari staat het voorbereidend onderzoek ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ op de agenda. Dit betekent dat er volgende week meer duidelijkheid komt omtrent het UBO-register. Per wanneer het UBO-register daadwerkelijk ingaat, voor wie het UBO-register zal gelden, of de Kamer van Koophandel het UBO-register zal kunnen uitvoeren, en wat betreft de privacy van de UBO’s.

Heeft u de UBO’s al bepaald binnen uw ondernemersorganisatie? Indien u vragen heeft of advies nodig heeft omtrent UBO’s en het UBO-register, neem dan gerust contact met ons op via info@ubo.company of neem telefonisch contact met ons op via 020 347 90 10

15-01-2020

Banken en het UBO-register

Banken willen voor hun witwasonderzoek inzage in het UBO-register. Hiermee zouden banken efficiënter en effectiever financieel economische criminaliteit kunnen opsporen.

Momenteel mogen banken geen BSN-nummers gebruiken voor het witwasonderzoek en krijgen ze geen toegang tot de Basis Registratie Personen en het UBO-register in verband met de privacy van de klanten. De minister van Financiën heeft een adviesaanvraag geschreven aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin W. Hoekstra meent dat het gebruik van BSN-nummers door banken essentieel van belang is om te bepalen wie een persoon is. De AP vraagt zich af of er geen alternatieven zijn die minder schending heeft op de privacy van de klanten, zoals meer onderzoek doen naar de belanghebbenden binnen bedrijven.

13-01-2020

Eerste Kamer: einde kerstreces, begin UBO-register?

Morgen, 14 januari 2020, is het kerstreces officieel afgelopen en zal de eerste vergadering van de Eerste Kamer plaatsvinden. Echter, zal het voorbereidend onderzoek omtrent ‘implementatiewet uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ pas plaatsvinden op 28 januari a.s., mogelijk met terugwerkende kracht naar 10 januari 2020.

Momenteel hebben wij al meerdere aanmeldingen mogen ontvangen omtrent het adviseren van de UBO binnen diverse ondernemersorganisaties. Er zijn nog een paar beschikbare dagen over voor een adviesgesprek binnen de maand februari 2020. Indien u advies nodig heeft met het registreren van de UBO binnen uw ondernemersorganisatie, meldt u dan aan via ons aanmeldformulier op onze website: www.ubo.company of neem telefonisch contact op met 020 - 347 9010 of stuur een mail naar info@ubo.company

19-12-2019

Uitstel UBO-register

Op 17 december j.l. zou de Eerst Kamercommissie van Financiën de procedure bespreken omtrent de ‘implementatiewet registratie van uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’. De commissie heeft het besluit genomen om het voorbereidend onderzoek te houden op 28-01-2020. Dit betekent dat het UBO-register niet van start zal kunnen gaan per 10 januari 2020.

De Kamer van Koophandel (KvK) zal het UBO-register gaan beheren. Het Bureau ICT-toetsing meldde eind oktober al dat het ‘de KvK veel moeite kost om een minimaal bruikbare UBO-register operationeel te hebben voor 10 januari 2020’. Ook werd er gemeld dat er onvoldoende aandacht is voor het verbeteren van de bruikbaarheid van het UBO-register waardoor de toepasbaarheid nog verder in het geding komt als gevolg dat de implementatie datum mogelijk uitgesteld zou moeten worden.

Ondanks dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft ingestemd, is het dus nog steeds onduidelijk hoe de verdere voorbereiding van het UBO-register gaat verlopen en op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden.

Voor meer informatie omtrent het bepalen van de UBO binnen uw organisatie of omtrent het UBO-register, kunt u contact opnemen via info@ubo.company of bel 020-3479010.

16-12-2019

Eerste Kamer: procedure bespreking

Hoe gaat de verdere voorbereidingen van het UBO-register verlopen? Op welke manier zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden? Gaat het UBO-register daadwerkelijk van start per 10 januari 2020?

Al deze vragen zullen morgen, 17 december 2019, overlegd worden gedurende de procedure bespreking in de Eerste Kamer.

Blijf op de hoogte via UBO B.V.. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via info@ubo.company of bel ons op 020-3479010.

10-12-2019

Tweede Kamer: Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Op 10 december j.l. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘implementatiewet registratie van uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangenomen. Ook is er gestemd over moties en amendementen.

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de invoering van het UBO-register. Als gevolg zal de Eerste Kamercommissie van Financiën op 17 december a.s. de procedure bespreken waarbij er bepaald wordt op welke manier het voorbereidend onderzoek plaats zal vinden en hoe de verdere voorbereidingen zal verlopen. Bij het akkoord van de Eerste Kamer, zal per 10 januari 2020 het UBO-register van start gaan.

Moties & amendementen
De motie over ‘zoeken op de naam van de uiteindelijk belanghebbende mogelijk te maken’, is ingestemd. Er zal worden bijgehouden wie het UBO-register raadpleegt. Daarbij zullen de aanvragers geïdentificeerd worden. De geregistreerde UBO in het UBO-register kan niet zien we zijn informatie opvraagt. Echter, kan een UBO wel zien hoe vaak zijn informatie opgevraagd is. Ook de motie omtrent de inschrijving van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register is aangenomen. Daarnaast is het verzoek om ‘de gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBO-register voor anbi’s te monitoren’ ingestemd. Het amendement dat aangeleverd was door Van der Linde over de registratieplicht voor kerkengenootschapen, zowel kerken als moskeeën, is ook aangenomen. Eerder werd op 3 december j.l. al bekend gemaakt door de minister van Financiën dat de Nederlandse 100% dochtervennootschappen (binnen de EU/EER gereguleerde beursgenoteerde vennootschappen) geen UBO-registratieplicht zullen hebben.

Op 17 december 2019 zal de procedure besproken worden door de Eerste Kamer. Echter, zal het kerstreces van de Eerste Kamer plaatsvinden vanaf 18 december 2019. Hierdoor is het nog onzeker of de implementatie van het UBO-register op 10 januari 2020 wel haalbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met UBO B.V. via info@ubo.company of telefonisch via 020 347 90 10. Wij ondersteunen u in het bepalen van de UBO binnen uw structuur en kunnen u begeleiden bij het registratie traject zodat u niet voor onverwachte verassingen komt te staan.

09-12-2019

UBO en haar privacy

Op 10 januari 2020 zal het UBO-register van start gaan waarbij de naam, woonplaats, geboortedatum en het aandelenbelang van de UBO op te vragen zal zijn tegen een kleine vergoeding. Ondernemersorganisaties die geregistreerd worden als UBO kunnen het aantal raadplegingen van hun gegevens opvragen. Echter, willen de ondernemersorganisaties ook dat de identiteit bekend zal worden gemaakt van de persoon die haar gegevens opvraagt. Volgens de minister van Financiën W.B. Hoekstra kan dit leiden tot ‘onwenselijke situaties’ omdat dit ‘op gespannen voet’ zou staan met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Kamerlid de heer Bruins (ChristenUnie) vraagt of de UBO’s in het UBO-register ingedeeld kan worden in drie categorieën: ‘zij die onder nationaal toezicht staan, zij die niet onder nationaal toezicht staan en anderen’. Ook is het nog niet duidelijk of moskeeën en kerkgenootschappen betrokken zullen worden in het UBO-register.

Er zijn nog velen vragen en onvolledigheden omtrent de invoering en de uitvoering van het UBO-register. Morgen, 10 december 2019, zal de Tweede Kamer stemmen over de moties en de invoeringswet voor het UBO-register. 

16-10-2019

Wanneer bent U een UBO?

Wat is een uiteindelijke belanghebbende, oftewel de ‘Ultimate Benefical Owner’’. Men is een UBO wanneer die de uiteindelijke eigenaar is of uiteindelijke zeggenschap heeft. Bij een BV of een NV kun zijn de volgende punten van toepassing:

-         Welke personen hebben meer dan 25% aandelen over de onderneming, stichting of vereniging?

-         Welke personen hebben meer dan 25% van de stemrechten de onderneming, stichting of vereniging?

-         Welke personen hebben feitelijke zeggenschap over de onderneming, stichting of vereniging?

UBO B.V. is Uw helpende hand bij het bepalen van de UBO('s) binnen uw bedrijf en het correct registreren van deze UBO('s). Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie: info@ubo.company

08-10-2019

KvK moet aangeven dat UBO-gegevens worden onderzocht.

Er is een nota van wijziging ingediend door de staatssecretaris van Financiën om het voorstel van de Wet UBO-register aan te passen. Hierdoor zal de Kamer van Koophandel (KvK) foutmeldingen in het Handelsregister moeten vermelden dat de gegevens in onderzoek zijn.

 In het voorgestelde Wet UBO-register, zal de KvK meldingen krijgen van ieder mogelijke onwaarheden in het Handelsregister. In dit Wetsvoorstel had de KvK nog niet de plicht om de foutmeldingen bekend te maken voor andere instellingen. De voorgestelde aanpassingen voor het Wet UBO-register zal de KvK foutmeldingen in het register moeten vermelden die aanduidt dat de gegevens in onderzoek zijn. De staatssecretaris is van mening dat het zeer relevant is dat deze informatie over de UBO’s weergeven worden, gezien instellingen immers onderzoek moeten doen naar de UBO van hun cliënt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De aangeduide foutmeldingen in het register kan een aanleiding zijn voor instellingen om diepgaander onderzoek te doen naar de cliënt. Het heeft dus een belangrijke signaleringsfunctie.

Een fout in het Wetsvoorstel is met deze nota wijziging door de staatssecretaris van Financiën verholpen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@ubo.company

07-10-2019

Gepubliceerde Nota

Op 4 oktober j.l. is er een nota gepubliceerd over het ‘Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)’.

Een aantal opmerkelijke kwesties uit de nota:

 • De bouw van het register bij de KvK ligt op schema om op 10-01-2020 UBO-registraties te kunnen verwerken.
  De eerste 18 maanden na 10 januari zal gebruikt worden voor de vulling van het UBO register.
 • Het belanghebbende percentage om te bepalen wie een UBO is binnen de juridische entiteit blijft 25%.
  Een lager percentage wordt als niet zinvol gezien, daar er meer personen geregistreerd moeten worden wat contraproductief kan zijn door vertroebeling van de uiteindelijke belanghebbende over de juridische entiteit.
 • Een ‘pseudo UBO’ zal geregistreerd worden indien er geen natuurlijk persoon is met een belang van meer dan 25%.
  In deze kwestie zal het hoger leidinggevend personeel als (pseudo) UBO geregistreerd moeten worden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@ubo.company

03-10-2019

VACATURE: Jurist gezocht (ZZP)

Voor UBO B.V. zijn wij op zoek naar juristen met ervaring als compliance officer of iemand die zich in deze nieuwe wetgeving wil verdiepen om bedrijven te adviseren. Bent U de persoon die wij zoeken? Heeft U interesse in de openstaande vacature? Neem dan contact met ons op via: info@ubo.company

27-09-2019

Heeft U een UBO-registratieplicht? 

Wilt U weten of Uw onderneming ook registratieplicht heeft? De volgende organisaties zijn zich verplicht te registeren in het UBO-register:

 • bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden

Valt Uw onderneming onder één van de bovenstaand genoemde organisaties en wilt U er zeker van zijn dat Uw onderneming niet voor verassingen komt te staan? UBO B.V. is de helpende hand om organisaties correct te registreren volgens de nieuwe UBO wet. Neem gerust contact met ons op: info@ubo.company

25-09-2019

VACATURE:

Voor UBO B.V. zijn wij op zoek naar juristen met ervaring als compliance officer of iemand die zich in deze nieuwe wetgeving wil verdiepen om bedrijven te adviseren. Bent U de persoon die wij zoeken? Heeft U interesse in de bovenstaande vacature? Neem dan contact met ons op via: info@ubo.company

17-09-2019

Waarom komt er een UBO register?

Het UBO-register is al in meerdere landen binnen de EU van toepassing. Met het UBO-register probeert de EU, de financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Als gevolg van dit register, worden organisaties transparanter doordat de juridische entiteiten worden geregistreerd. Hierdoor kunnen organisaties met meer inzicht besluiten maken tot coöperaties.

Blijf via deze webiste op de hoogte van het UBO-register en/of like onze Facebookpagina.